page_banner

ຜະລິດຕະພັນ

  • Vitamin Series

    ຊຸດວິຕາມິນ

    ວິຕາມິນເອ Acetate, ວິຕາມິນ B1 Hcl / Mononitrate, ວິຕາມິນ B2 (Riboflavin), ວິຕາມິນ B3 (ກົດອາຊິດນິໂກຕິນ), ວິຕາມິນບີ 6, ວິຕາມິນບີ 9 (ອາຊິດໂຟລິກ), ວິຕາມິນບີ 12 (Cyanocobalamin), ວິຕາມິນ B12 1%, ວິຕາມິນບີ 12 (ກົດອາຊິດຊິບິກ) , ວິຕາມິນ C 97% Granules, ວິຕາມິນ D3, ວິຕາມິນອີສັງເຄາະ / ທຳ ມະຊາດ, ວິຕາມິນ H